Σύνδεσμος Φίλων Βοτανόκηπου

Καταστατικό


ΑΡΘΡΟ 5: ΜΕΛΗ

1.  Μέλος του Σωματείου μπορεί να είναι καθένας ο οποίος αποδέχεται το καταστατικό του και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.


Α. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Για να εγγραφεί κάποιος μέλος του Σωματείου πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ. του Σωματείου. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με γραπτή δήλωση αποδοχής του καταστατικού και επίσης να έχει καταβληθεί το τέλος εγγραφής το οποίο προς το παρόν ορίζεται σε €10,00. Κάθε μέλος που εγγράφεται καταχωρείται στο Μητρώο Μελών του Σωματείου. Το Δ.Σ. του Σωματείου έχει το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει την αίτηση. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης το πρόσωπο του οποίου απορρίφθηκε η αίτηση έχει δικαίωμα προσφυγής στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Β. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Μέλος του Σωματείου διαγράφεται υποχρεωτικά αν συντρέχει ένας από τους πιο κάτω λόγους:

1. Δηλώσει γραπτώς την παραίτησή του.

2. Παύσει να ακολουθεί τους σκοπούς του Σωματείου όπως αυτοί φαίνονται στο παρόν καταστατικό.

3. Αποδεδειγμένα παραβεί τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Η διαγραφή γίνεται από τη Γ.Σ. μετά από εισήγηση του Δ.Σ. και αφού ειδοποιηθεί το μέλος με επιστολή που του αποστέλλεται 15 τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γ.Σ.

Το Δ.Σ. μπορεί να διαγράψει προσωρινά οποιοδήποτε μέλος ή/και να επιβάλει παρατήρηση. Νοείται ότι το μέλος έχει το δικαίωμα προσφυγής στην επόμενη Έκτακτη ή Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Γ. ΜΗ ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν καταβάλλει τις οικονομικές του υποχρεώσεις για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους τότε καθίσταται μη ενεργό μέλος και δε θα έχει το δικαίωμα συμμετοχής στις Γ.Σ. Σε περίπτωση που τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του τότε αυτόματα επανακτά την ιδιότητα του ενεργού μέλους.

 

Δ. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση δύναται να ανακηρύξει επίτιμα μέλη του Σωματείου άτομα τα οποία αποδεδειγμένα έχουν μεγάλη προσφορά προς το Σωματείο ή/και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο θεωρεί ότι δύναται με τις γνώσεις του να προωθήσει ή/και εξυπηρετήσει τους σκοπούς του Σωματείου. Η ανακήρυξη των επίτιμων μελών ανακοινώνεται στον τύπο και αποστέλλεται προσωπική επιστολή. Τα επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Σωματείου, δεν καταβάλλουν συνδρομή και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ούτε υποβολής υποψηφιότητας για οποιοδήποτε αξίωμα στο Δ.Σ. του Σωματείου.

Ο εκάστοτε Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων «Μιχάλης Κακογιάννης» και ο εκάστοτε πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων του εν λόγω δημοτικού σχολείου μπορούν εφόσον το επιθυμούν να κατέχουν ως εκ της θέσεως τους θέση επίτιμου μέλους του Σωματείου.

 
Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1. Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται οποτεδήποτε να αποχωρίσουν από το Σωματείο.

2. Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα.

3. Τα μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα να παρίστανται κατά τις συνελεύσεις του Σωματείου και να ψηφίζουν για τα θέματα του Σωματείου.

4. Εξελθόντα μέλη του Σωματείου δεν έχουν κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του Σωματείου.

5. Τα μέλη του Σωματείου ευθύνονται στην καταβολή των συνδρομών τους αναλόγως του χρόνου για τον οποίον διετέλεσαν μέλη.

6. Η ιδιότητα του μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσωπεύσεως και δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 
Α. ΣΥΓΚΛΗΣΗ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε 3 χρόνια κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Οκτωβρίου από το Δ.Σ. με την επίδοση προσωπικής πρόσκλησης προς όλα τα μέλη ή/και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, τουλάχιστον 7 μέρες πριν την διεξαγωγή της. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα μέλη του Σωματείου. Για να θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία πρέπει να είναι παρόντα στην προκαθορισμένη ώρα τα μισά συν ένα των εγγεγραμμένων μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας δίδεται μισή ώρα παράταση και οι παρόντες αποτελούν απαρτία. Τα θέματα που απασχολούν την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι:

1. Έγκριση λογοδοσίας πεπραγμένων του Δ.Σ.

2. Ταμειακή έκθεση.

3. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής.

5. Έγκριση των νέων μελών από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

6. Διάφορα. Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να επιληφθεί και άλλων θεμάτων που πιθανόν να τεθούν από ποιοδήποτε μέλος τα οποία όμως θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο προεδρείο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πριν από την έναρξη των εργασιών της και να ανακοινώνονται προς τα μέλη.

 

Β. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Το προεδρείο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι τριμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, Εκτελεστικό Σύμβουλο και 1 Σύμβουλο.

 

Γ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών εκτός εάν υπάρχει ειδική πρόνοια στο παρόν καταστατικό. Οι ψηφοφορίες είναι φανερές εκτός εάν το 1/3 των παρόντων μελών ζητήσουν να υπάρξει μυστική ψηφοφορία. Για προσωπικά ζητήματα και για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. διεξάγεται πάντοτε μυστική ψηφοφορία.

 

Δ. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση πριν από την έναρξη των εργασιών της εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή από άτομα τα οποία δεν είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. Η επιτροπή έχει την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή οποιασδήποτε ψηφοφορίας ήθελε αποφασίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αυτής. Για κάθε ψηφοφορία η επιτροπή συντάσσει πρακτικό το οποίο παραδίδει στον Προεδρεύοντα της Γ.Σ. για να αρχειοθετηθεί.

 

Ε. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις για το κύρος των εκλογών μπορούν να υποβληθούν το αργότερο μέσα σε 7 μέρες από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας με γραπτό υπόμνημα στο οποίο αναφέρονται λεπτομερώς οι λόγοι της ένστασης και το οποίο υπογράφεται από τα μισά συν ένα μέλη τα οποία συμμετείχαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι ενστάσεις θα εξετάζονται από την Εφορευτική Επιτροπή η οποία υποχρεούται να ανακοινώσει την απόφαση της εντός 3 ημερών από την ημέρα υποβολής της ένστασης.