Σύνδεσμος Φίλων Βοτανόκηπου

ΚαταστατικόΑΡΘΡΟ 9: ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 άτομα τα οποία εκλέγονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και τα οποία δεν είναι μέλη του Σωματείου.

2. Έχει τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου και έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το Δ.Σ. όλα τα αναγκαία έγγραφα για την εκτέλεση του έργου της.

3. Είναι υποχρεωμένη να τελειώσει το έργο της δέκα μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση και να συντάσσει έκθεση την οποία θα παραδίδει στο Δ.Σ.

4. Αντίγραφο της έκθεσης και του οικονομικού ισολογισμού θα αποστέλλονται σε όλα τα μέλη του Σωματείου.

5. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι υποχρεωμένα να παρευρίσκονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση κατά την κατάθεση της έκθεσης των.

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Το Σωματείο διαλύεται ή ενοποιείται με άλλο σωματείο με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η οποία συνεκλήθη για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού. Για τη λήψη τέτοιας απόφασης απαιτείται η παρουσία του ½ τουλάχιστον των μελών του Σωματείου συν ενός και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

2. Το Σωματείο διαλύεται όταν τα μέλη αυτού μειωθούν σε λιγότερα από 20.

3. Το Σωματείο διαλύεται σε περίπτωση που αποβαίνει αδύνατη η ανάδειξη διοίκησης ή εν γένει καθίσταται αδύνατη η εξακολούθηση του συμφώνως προς το καταστατικό.

4. Το Σωματείο διαλύεται όταν εξεπληρώθη ο σκοπός αυτού ή εάν ένεκα μακράς αδρανείας συνάγεται εγκατάλειψη του σκοπού αυτού.

5. Το Σωματείο διαλύεται σε περίπτωση που επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από αυτούς που ορίζονται στο καταστατικό ή εάν ο σκοπός ή η λειτουργία του απέβησαν παράνομοι ως ορίζεται στο Νόμο περί ιδρύσεως, λειτουργίας και διάλυσης Σωματείων ή/και σε οποιονδήποτε Νόμο που τροποποιεί αυτόν.   

6. Σε περίπτωση που αποφασιστεί διάλυση του Σωματείου η περιουσία και το ταμείο του μετά το διακανονισμό όλων των υποχρεώσεων του θα χρησιμοποιηθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς και κανένα μέρος της περιουσίας ή του ταμείου δεν θα επιστραφεί σε οποιοδήποτε μέλος.

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΑΣΑΦΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1. Τα τυχόν κενά του παρόντος καταστατικού συμπληρώνονται από τις αντίστοιχες διατάξεις του ισχύοντος Νόμου περί Σωματείων και γενικά από την ισχύουσα νομολογία.

 

Το παρόν καταστατικό συντάχθηκε, ψηφίστηκε και υπογράφηκε την 23.4.2010 από τα πιο κάτω ιδρυτικά μέλη του Σωματείου.